ﻧﻪ ﻣﺮگ آﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻘﺪر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ .آدﻣﯽ ﭘﺎی ﺑﺮﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد ﮔﺬارد. 
 ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ، ﺣﯿﺪر ﮐﺮار

ﻧﻪ ﻣﺮگ آﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻘﺪر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ .آدﻣﯽ ﭘﺎی ﺑﺮﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد ﮔﺬارد.
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ، ﺣﯿﺪر ﮐﺮار